Skip to content
Menu

Privacyverklaring Stichting Jachthaven Hoorn

De privacy van onze ligplaatshouders en passanten is bij ons heel belangrijk. De persoonsgegevens die wij vragen zijn uitsluitend bedoeld om onze producten en diensten aan u te kunnen leveren en om informatie over de producten en diensten aan u te kunnen verstrekken. Wij hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van de door u verstrekte persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruik maakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Diensten
De Stichting Jachthaven Hoorn verhuurt ligplaatsen in het water en staplaatsen op haar terrein aan scheeps- en camperrecreanten. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze categorieën van recreanten.

Verzamelen persoonsgegevens
We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u de best mogelijke ligplaats en staplaats te kunnen bieden en u te kunnen informeren over onze producten en diensten. Wij verwerken daarvoor de volgende gegevens:

 • Vaste ligplaatshouders:
 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • Postcode
 • Woonadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam, merk en afmetingen van het schip
 • Gewicht van het schip (in kg)
 • Lengte van de mast (in m)
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Betaal- en factureringsgegevens zoals bankrekeningnummer

Scheepspassanten:

 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • Afmetingen van het schip
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Aantal verblijfsdagen

Camperpassanten:

 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • Kenteken van de camper
 • Aantal verblijfsdagen

Gebruiken van persoonsgegevens
We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en, waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

We gebruiken de persoonsgegevens van de vaste ligplaatshouders voor de volgende doeleinden:

 • Het opstellen van huurcontracten
 • Het factureren van de verschuldigde kosten
 • Het onderzoeken van problemen met onze producten
 • Het herstellen van verkeerde transacties
 • Het invorderen van verschuldigde bedragen
 • Het verstrekken van informatie over onze producten en diensten*
 • Het communiceren via briefwisseling, e-mail of andere elektronische media
 • Het deelnemen aan door of namens ons te houden enquêtes en tevredenheidsonderzoeken*
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten zoals politie of justitie

*U hebt het recht om u te allen tijde bij ons af te melden voor deze doeleinden.

We gebruiken de persoonsgegevens van de scheeps- en camperpassanten voor de volgende doeleinden:

 • In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen
 • De uitvoering van de overeenkomst, waaronder bijvoorbeeld het kunnen controleren of u er nog bent of bent vertrokken en het kunnen controleren of u zich aan het toepasselijke reglement houdt
 • Als wij daartoe in het kader van rechtshandhaving worden verzocht, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of om onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten zoals politie of justitie

Het beveiligen van persoonsgegevens
Wij hebben, rekening houdend met alle relevante omstandigheden, passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De persoonsgegevens worden voor hosting en onderhoud opgeslagen en verwerkt door de medewerkers op het havenkantoor. Naast de medewerkers hebben ook de daarvoor aangewezen bestuursleden, slechts voor zover nodig in verband met de bovenstaande doeleinden, -zoals de penningmeester- toegang tot de persoonsgegevens. Voor de digitale opslag van de persoonsgegevens is een gespecialiseerde ICT onderneming ingeschakeld, met wie wij middels een verwerkingsovereenkomst afdwingbare afspraken hebben gemaakt over de passende maatregelen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Het bewaren van persoonsgegevens
We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Na opzegging door vaste ligplaatshouders en vertrek van passanten verwijderen we uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Uw rechten
U heeft het recht om:

 • Informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we van u bewaren
 • Te verzoeken uw persoonsgegevens te laten aanvullen of corrigeren
 • Een elektronische kopie van uw persoonsgegevens te verzoeken of te verzoeken deze aan een derde te laten overdragen
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of de persoonsgegevens te verwijderen
 • Bezwaar te maken tegen direct marketing

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@grashavenhoorn.nl. Wij zullen zonder onredelijke vertraging aan uw verzoeken gehoor geven, voor zover wij hiertoe op grond van het bepaalde in de AVG verplicht zijn.

Vragen en klachten
Indien u vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met onze havenmeesters en/of het bestuur via ons e-mailadres info@grashavenhoorn.nl.
Indien u het gevoel heeft dat een probleem niet afdoende is behandeld, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vastgesteld in de vergadering van 3 september 2018.

K.v.K.-nummer: 41234124 • B.T.W.-nummer: NL003007558B01